ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ

ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೋಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಕೊಠಡಿ ಮಾದರಿ.

 ಬಾಡಿಗೆ ದರ (12 ಗಂಟೆಗಳು)

ಬಾಡಿಗೆ ದರ (16 ಗಂಟೆಗಳು).

ಒಟ್ಟು ಕೋಣೆಗಳು (ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)

ವರ್ಗ ಎ

250

350

138

ವರ್ಗ ಬಿ

400

600

71

ವರ್ಗ ಸಿ

450

650

276

ವರ್ಗ ಡಿ

500

700

2

ವರ್ಗ ಇ

650

850

64

ವರ್ಗ ಎಫ್

750

1050

2

ವರ್ಗ ಜಿ

850

1150

4

ವರ್ಗ ಎಚ್

975

1375

2

ವರ್ಗ ಐ

1125

1525

1

ವರ್ಗ ಜೆ

1200

1600

4

ವರ್ಗ ಕೆ

1600

2200

1