ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಪಂಪಾ:
404 ಶುದ್ಧಜಲ ನಳ್ಳಿಗಳು
ಮೂರು ಶುಂಠಿನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸನ್ನಿಧಾನ:
306 ಶುದ್ಧಜಲ ನಳ್ಳಿಗಳು
40 ಶುಂಠಿನೀರಿನ ವಿತರಣೆಯ ಕೌಂಟರುಗಳು.

ನಿಲಯ್ಕಲ್:
1200 ಶುದ್ಧಜಲ ನಳ್ಳಿಗಳು
8 ಶುಂಠಿನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕೌಂಟರುಗಳು