శబరిమల

క్రమ
సంఖ్య

పూజలు

రూపాయలు

 

01

ఉష పూజ

1000

 

02

ఉచ్చ పూజ

2500

 

03

నిత్య పూజ

3000

 

04

అరవణ

80

 

05

అప్పం

40

 

06

గణపతి హోమం

300

 

07

భగవతి సేవ

2000

 

08

పుష్పాభిషేకం

10000

 

09

కలశాభిషేకం

10000

 

10

అష్టాభిషేకం

5000

 

11

లక్షార్చన

10000

పూజాద్రవ్యాలు భక్తులు తేవాలి

12

సహస్రకలశం

50000

పైదాని లాగే

13

పడిపూజ

75000

 

14

ఉదయాస్తమాన పూజ

40000

 

15

ఉల్సవబాలి

30000

పూజాద్రవ్యాలు భక్తులు తేవాలి

16

ముళుకాప్పు

750

 

17

సహస్రనామార్చన

50

 

18

అష్టోత్తరార్చన

30

 

19

తులాభారం

500

 

20

నెయ్యభిషేకం

10

 

21

విభూతి ప్రసాదం

25

 

22

వెల్ల నైవేద్యం 200 ఎమ్.ఎల్

20

 

23

సక్కర పాయాసం 200 ఎమ్.ఎల్

20

 

24

పంచామృతం: 100 ఎమ్.ఎల్

100

 

25

పంచామృతం అభిషేకం 500 ఎమ్.ఎల్

100.00

 

26

అభిషేకం నెయ్యి 100 ఎమ్.ఎల్

100.00

 

27

స్వయంవరార్చన

50.00

 

28

నవగ్రహపూజ

250.00

 

29

ఒత్త (ఒక్క) గ్రహ పూజ

50.00

 

30

వల్సన్ నైవేద్యం

50.00

 

31

బంగారు ఆభరణాల పూజ

100.00

 

32

అయ్యప్ప చక్రం

200.00

 

33

మాల/ వడి పూజ

20.00

 

34

నెల్(ఒడ్లు) ప్పర

200.00

 

35

మంజళ్(పసుపు) పర

300.00

 

36

నవగ్రహ నెయ్యి దీపం

100.00

 

37

విద్యారంభం

101.00

 

38

పసుపు కుంకుమ అమ్మకం

40.00

 

39

పూవుల నైవేద్యం

20.00

 

40

అడిమా

250.00

 

41

బంగారు అంగీ సేవ

10000.00

 

42

వెండి అంగీ సేవ

5000.00

 

43

అన్నప్రాసన

250.00

 

44

నామకరణం

100.00

 

45

పూజించిన గంట పెద్దది

100.00

 

46

పూజించిన గంట చిన్నది

50.00

 

47

నీరాంజనం

100.00

 

48

ఉదయద చేయింటం

25.00

 

49

ఉదయద నడక్కు వైప్పు

25.00

 

50

పసుపు కుంకుమాభిషేకం

40.00

 

51

నాగ పూజ

50.00

 

52

వర నైవేద్యం

20.00

 

53

సత్రుపుష్పాంజలి

500.00

 

54

హరిహరసూక్త శ్లోకార్చన

500.00

 

55

సత్రు సోక్తాంజలి

500.00

 

56

నీతిదీపం

25.00

 

57

పుష్పాలంకారం

50000.00

 

 

పంపా

Sl No.

Offerings

Amount in Rs.

1

Ganapathi Homam
గణపతి హోమం

300

2

Charadujapam
చరదు జపం

15.00

3

Aval Nivedyam
అటుకుల నైవేద్యం

50.00

4

Vadamala
వడమాల

200.00

5

Modakam
మోదకం

50.00

6

Archana
అర్చన

25.00

7

Kettunira
కెట్టునిర

250.00