ప్రసాదం కౌంటర్లు

సన్నిధానంలో ప్రసాదాల పంపిణీకి ఒక ప్రత్యేక కౌంటర్ ఉంది.