శాఖాహార భోజనశాలలు

పంప
అన్నదానమండపం, పంప

నిలయక్కల్:
అన్నదాన మండపం, నిలయక్కల్

సన్నిధానం:
అన్నదాన మండపంలో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న, రాత్రి భోజానాలు లభిస్తాయి.