హృద్రోగ కేంద్రాలు

హృద్రోగ కేంద్రాలు :

 • అప్పాచిమేడు:  04735-202050
 • నీలిమల: 04735- 203384

పంప:

 • ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి – 04735 - 203318
 • ప్రభుత్వ హోమియో ఆసుపత్రి- 04735 -203537
 • ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి – 04735 - 202536
 • ఎస్ ఏ ఎస్ హెచ్ ఏ ఎస్ ఆసుపత్రి- 04735- 203350

సన్నిధానం:

 • ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి – 04735 - 202101
 • ప్రభుత్వ హోమియో ఆసుపత్రి- 04735- 202843
 • ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి – 04735-202102
 • ఎస్ ఏ ఎస్ హెచ్ ఏ ఎస్ ఆసుపత్రి- 04735- 202080
 • ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఆసుపత్రి – 04735- 202010