ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರುಗಳು

ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರುಗಳು ಇವೆ.