ಸೇವೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

ಸೇವೆಗಳು

ದರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

 

1

ಉಷಪೂಜೆ

1000

 

2

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ

2500

 

3

ನಿತ್ಯಪೂಜೆ

3000

 

4

ಅರವಣ

80

 

5

ಅಪ್ಪ

40

 

6

ಗಣಪತಿ ಹೋಮ

300

 

7

ಭಗವತಿ ಸೇವೆ

2000

 

8

ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ

10000

 

9

ಕಳಭಾಭಿಷೇಕ

10000

 

10

ಅಷ್ಟಾಭಿಷೇಕ

5000

 

11

ಲಕ್ಷಾರ್ಚನೆ

10000

ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು

12

ಸಹಸ್ರಕಲಶ

50000

ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು

13

ಪಡಿಪೂಜೆ

75000

 

14

ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಪೂಜೆ

40000

 

15

ಉತ್ಸವ ಬಲಿ

30000

ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು

16

ಮುಯುಕ್ಕಾಪ್ಪ್

750

 

17

ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ

50

 

18

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾರ್ಚನೆ

30

 

19

ತುಲಾಭಾರ

500

 

20

ತುಪ್ಪದಭಿಷೇಕ

10

 

21

ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದ

25

 

22

ನೀರು ನೈವೇದ್ಯ 200 ml

20

 

23

ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸ 200 ml

20

 

24

ಪಂಚಾಮೃತ 100 ml

100

 

25

ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ 500 ml

100

 

26

ಅಭಿಷೇಕ – ತುಪ್ಪ 100 ml

100

 

27

ಸ್ವಯಂವರಾರ್ಚನೆ

50

 

28

ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ

250

 

29

ಏಕಗ್ರಹಪೂಜೆ

50

 

30

ವಲ್ಸನ್ ನಿವೇದ್ಯ

50

 

31

ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣ ಪೂಜೆ

100

 

32

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚಕ್ರ

200

 

33

ಮಾಲೆ/ ವಡಿಪೂಜೆ

20

 

34

ನೆಲ್‌ಪರ

200

 

35

ಅರಸಿನಪರ

300

 

36

ನವಗ್ರಹ ತುಪ್ಪದೀಪ

100

 

37

ವಿದ್ಯಾರಂಭ

101

 

38

ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ(ವಿಕ್ರಯ)

40

 

39

ಅರಳು ನಿವೇದ್ಯ

20

 

40

ಅಡಿಮ 

250

 

41

ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು     

10,000

 

42

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು        

5,000

 

43

ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ

250

 

44

ನಾಮಕರಣ

100

 

45

ಪೂಜಿಸಿದ ಮಣಿ-ದೊಡ್ಡದು

100

 

46

ಪೂಜಿಸಿದ ಮಣಿ ಸಣ್ಣದು

50

 

47

ನೀರಾಜನ

100

 

48

ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ                              

25

 

49

ಉದಯ ನಡಯ್ಕ್ ವೆಪ್ಪು                                

25

 

50

ಅರಸಿನಕುಂಕುಮಾಭಿಷೇಕ

40

 

51

ನಾಗಪೂಜೆ

50

 

52

ವರ ನಿವೇದ್ಯ                                             

20

 

53

ಶತ್ರುಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ                   

500

 

54

ಹರಿಹರಸೂಕ್ತಶ್ಲೋಕಾರ್ಚನೆ

500

 

55

ಶತ್ರುಸೂಕ್ತಾಂಜಲಿ                   

500

 

56

ತುಪ್ಪದ ದೀಪ

25

 

57

ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ

50000

 

                                      
ಪಂಬ


ಸಂಖ್ಯೆ

ಸೇವೆಗಳು

ದರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

 

1

ಗಣಪತಿ ಹೋಮ

300

 

2

ನೂಲು ಜಪಿಸುವುದು

15

 

3

ಅವಲಕ್ಕಿ ನೈವೇದ್ಯ

50

 

4

ವಡಮಾಲೆ  

200

 

5

ಮೋದಕ

50

 

6

ಅರ್ಚನೆ

25

 

7

ಇರುಮುಡಿಗಂಟು ತುಂಬಿಸುವುದು

250