ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ಪಂಬ
ಒಟ್ಟು 346
60 ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ
60 ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
40 ಬಯೋ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು
ಪಂಬ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆವರೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಯೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳೂ 36 ಜೈವಿಕ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು ಇವೆ.

ನಿಲಯ್ಕಲ್
ಒಟ್ಟು 1090
60 ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು 120 ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು

ಸನ್ನಿಧಾನ
ಒಟ್ಟು 1161 ಶೌಚಾಲಯಗಳು
160 ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು 150 ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು