உதவிக்கு…

Sabarimala Enquiry: +91 7025800100

sabarimala.pol@kerala.gov.in

Women Cell Pathanamthitta :0468 2325352             

showmncelpta.pol@kerala.gov.in

Sabarimala Information (PRO)

04735 202048

Accomodation : 04735 202049

Information Pamba : 04735 203339

 
நிலைக்கல் அரசு மருத்துவமனை (ஆம்புலன்ஸ்) 1298
பாதுகாப்பு மண்டலம் 09400044991,  09656501818

சபரிமலையில் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை

04735-202100
04735-202016
7025800100 
99461 00100
காவல் சிறப்பு அதிகாரி 04735- 202029
மோட்டோர் வாகனத் துறை 9400044991, 9539010201