వసతి గృహాలు

వివిధ రకాల గదులు లభిస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.

గది రకం

అద్దెకు గదులు వాటి వివరాలు  (12 గంటలకు)

అద్దెకు గదులు వాటి వివరాలు  ( 16 గంటలకు):

మొత్తం గదులు

తరగతి - అ

250

350

138

తరగతి – ఆ

400

600

71

తరగతి – ఇ

450

650

276

తరగతి – ఈ

500

700

2

తరగతి – ఉ

650

850

64

తరగతి – ఊ

750

1050

2

తరగతి – ఋ

850

1150

4

తరగతి - ఎ

975

1375

2

తరగతి - ఏ

1125

1525

1

తరగతి -  ఐ

1200

1600

4

తరగతి -  ఒ

1600

2200

1