బళ్ళ పార్కింగ్

16 పార్కింగ్ స్థాలాలు, 9000 బళ్ళు పట్టేటంతవి
మరొక పార్కింగ్ స్థాలం, 2000 బళ్ళు పట్టేటంతది తయారౌతోంది