ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೆಂಟರುಗಳು

ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೆಂಟರುಗಳು :

 • ಅಪ್ಪಾಚ್ಚಿಮೇಡ್ : 04735-202050
 • ನೀಲಿಮಲ  : 04735-203384

ಪಂಬ

 • ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ    04735 - 203318
 • ಸರಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ     04735 - 203537
 • ಸರಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ      04735 - 202536
 • ಸಹಾಸ್ ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್        04735 – 203350

ಸನ್ನಿಧಾನ

 • ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ    04735 - 202101
 • ಸರಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ   04735 - 202843
 • ಸರಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ   04735 - 202102
 • ಸಹಾಸ್ ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್        04735 - 202080
 • ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್       04735 - 202010