ಶಾಕಾಹಾರಿ ಭೋಜನಶಾಲೆ

ಪಂಬ
ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪ, ಪಂಬ

ನಿಲಯ್ಕಲ್
ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪಂ, ನಿಲಯ್ಕಲ್

ಸನ್ನಿಧಾನ
ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪ
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಎಂಬಿವು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.