మరుగుదొడ్డి సౌకర్యాలు

పంప
మొత్తం346 మరుగుదొడ్లు
స్త్రీల60  మరుగుదొడ్లు
బయో60 మరుగుదొడ్లు
బయో40 మూత్రశాలలు
పంప నుంచి శబరిమలకు వెళ్ళే దారిలో
బయో 10 మరుగుదొడ్లు, బయో 36 మూత్రశాలలు

నీలయక్కల్
మొత్తం 1090 మరుగుదొడ్లు
60 స్నానపుగదులు, 120 మూత్రశాలలు

సన్నిధానం
మొత్తం 1161 మరుగుదొడ్లు
160 స్నానపు గదులు
150 మూత్రశాలలు