தங்கும் வசதிகள்

கீழ்வரும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டிருப்பதுபோல் பல தரத்திலுள்ள அறைகள் வாடகைக்குக் கிடைக்கும்.

அறை வகை

வாடகை
(12 மணி நேரம்)

வாடகை
(16 மணி நேரம்)

மொத்தம்
அறைகள்

தரம் ஏ

  250

  350

  138

தரம் பி

  400

  600

  71

தரம் சி

  450

  650

  276

தரம் டி

  500

  700

  2

தரம் இ

  650

  850

  64

தரம் எஃப்

  750

  1050

  2

தரம் ஜி

  850

  1150

  4

தரம் எச்

  975

  1375

  2

தரம் ஐ

  1125

  1525

  1

தரம் ஜெ

  1200

  1600

  4

தரம் கே

  1600

  2200

  1