சைவ உணவு மையங்கள்

பம்பை
அன்னதான மண்டபம், பம்பை

நிலைக்கல்
அன்னதான மண்டபம், நிலைக்கல்

சன்னிதானம்
அன்னதான மண்டபம், சன்னிதானம். காலை, மதியம், இரவு உணவு இங்குக் கிடைக்கும்.