இருதயப் பரிசோதனை மையங்களும் தொடர்பு எண்ணும்

இருதயப் பரிசோதனை மையங்களும் தொடர்பு எண்ணும்

 • அப்பாச்சிமேடு:  04735-202050
 • நீலிமலை:  04735-203384

பம்பை

 • அரசு மருத்துவமனை:  04735-203318
 • அரசு ஹோமியோ மருத்துவமனை:  04735-203537
 • அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை:  04735-202536
 • சஹஸ் மருத்துவமனை:  04735-203350

சன்னிதானம்

 • அரசு மருத்துவமனை:  04735-202101
 • அரசு ஹோமியோ மருத்துவமனை:  04735-202843
 • அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை:  04735-202102
 • சஹஸ் மருத்துவமனை:  04735-202080
 • என்.எஸ்.எஸ். மருத்துவமனை:  04735-202010